کیلوکاتال -> مگاکاتال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوکاتال به مگاکاتالاستفاده شود: 1 کیلوکاتال [kkat] = 0,001 مگاکاتال [Mkat]تبدیل کیلوکاتالبه مگاکاتال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فعالیت کاتالیزوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوکاتال [kkat]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مگاکاتال [Mkat]'.

کیلوکاتال -> مگاکاتال