رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوکاتال به مگاکاتالاستفاده شود: 1 کیلوکاتال [kkat] = 0,001 مگاکاتال [Mkat]


تبدیل کیلوکاتالبه مگاکاتال