رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوکولن به میلیکولناستفاده شود: 1 کیلوکولن [kC] = 1 000 000 میلیکولن [mC]


تبدیل کیلوکولنبه میلیکولن