کیلولوکس -> lm/foot²

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلولوکس به lm/foot²استفاده شود: 1 کیلولوکس [klx] = 92,903 039 997 495 lm/foot²تبدیل کیلولوکسبه lm/foot²:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت روشنایی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلولوکس [klx]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'lm/foot²'.

کیلولوکس -> lm/foot²