رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلولوکس به lm/foot²استفاده شود: 1 کیلولوکس [klx] = 92,903 039 997 495 lm/foot²


تبدیل کیلولوکسبه lm/foot²