رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلولوکس به میکرولوکساستفاده شود: 1 کیلولوکس [klx] = 1 000 000 000 میکرولوکس [µlx]


تبدیل کیلولوکسبه میکرولوکس