کیلولوکس -> نوکس

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلولوکس به نوکساستفاده شود: 1 کیلولوکس [klx] = 1 000 000 نوکس [nx]تبدیل کیلولوکسبه نوکس:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت روشنایی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلولوکس [klx]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نوکس [nx]'.