کیلوماکسول -> میکروماکسول

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوماکسول به میکروماکسولاستفاده شود: 1 کیلوماکسول [kMx] = 1 000 000 000 میکروماکسول [µMx]تبدیل کیلوماکسولبه میکروماکسول:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شار مغناطیسی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوماکسول [kMx]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروماکسول [µMx]'.