رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوماکسول به میکروماکسولاستفاده شود: 1 کیلوماکسول [kMx] = 1 000 000 000 میکروماکسول [µMx]


تبدیل کیلوماکسولبه میکروماکسول