کیلومتر در ثانیه -> اینچ بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به اینچ بر ساعتاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 141 732 283,464 57 اینچ بر ساعت [iph]تبدیل کیلومتر در ثانیهبه اینچ بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر در ثانیه [km/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ساعت [iph]'.