رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به اینچ بر ساعتاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 141 732 283,464 57 اینچ بر ساعت [iph]


تبدیل کیلومتر در ثانیهبه اینچ بر ساعت