رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلومتر در ثانیه [km/s]

=   141 732 283,464 57 اینچ بر ساعت [iph]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به اینچ بر ساعتاستفاده شود.


کیلومتر در ثانیه / km/s   ->   اینچ بر ساعت / iph