کیلومتر در ثانیه -> مایل دریایی بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به مایل دریایی بر ساعتاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 1 943,846 171 789 3 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]تبدیل کیلومتر در ثانیهبه مایل دریایی بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر در ثانیه [km/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مایل دریایی بر ساعت [nm/h]'.