رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به مایل دریایی بر ساعتاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 1 943,846 171 789 3 مایل دریایی بر ساعت [nm/h]


تبدیل کیلومتر در ثانیهبه مایل دریایی بر ساعت