کیلومتر در ثانیه -> پا بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به پا بر دقیقهاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 196 850,393 700 79 پا بر دقیقه [fpm]تبدیل کیلومتر در ثانیهبه پا بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر در ثانیه [km/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا بر دقیقه [fpm]'.