رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر در ثانیه به پا بر دقیقهاستفاده شود: 1 کیلومتر در ثانیه [km/s] = 196 850,393 700 79 پا بر دقیقه [fpm]


تبدیل کیلومتر در ثانیهبه پا بر دقیقه