رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر مکعب به گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 کیلومتر مکعب [km³] = 219 969 248 299,09 گالون (بریتانیا) [gal]تبدیل کیلومتر مکعببه گالون (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر مکعب [km³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (بریتانیا) [gal]'.

تبدیل کیلومتر مکعببه گالون (بریتانیا)