رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلومتر مکعب به گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 کیلومتر مکعب [km³] = 219 969 248 299,09 گالون (بریتانیا) [gal]


تبدیل کیلومتر مکعببه گالون (بریتانیا)