رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلونیوتون به دسینیوتوناستفاده شود: 1 کیلونیوتون [kN] = 10 000 دسینیوتون [dN]


تبدیل کیلونیوتونبه دسینیوتون