رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاسکال به N/m²استفاده شود: 1 کیلوپاسکال [kPa] = 1 000 N/m²


تبدیل کیلوپاسکالبه N/m²