رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاسکال به اتمسفراستفاده شود: 1 کیلوپاسکال [kPa] = 0,009 869 232 667 160 1 اتمسفر [atm]


تبدیل کیلوپاسکالبه اتمسفر