کیلوپاسکال -> سانتیمتر جیوه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاسکال به سانتیمتر جیوهاستفاده شود: 1 کیلوپاسکال [kPa] = 0,750 061 505 043 41 سانتیمتر جیوه [cmHg]تبدیل کیلوپاسکالبه سانتیمتر جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپاسکال [kPa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر جیوه [cmHg]'.

کیلوپاسکال -> سانتیمتر جیوه