رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاسکال به سانتیمتر جیوهاستفاده شود: 1 کیلوپاسکال [kPa] = 0,750 061 505 043 41 سانتیمتر جیوه [cmHg]


تبدیل کیلوپاسکالبه سانتیمتر جیوه