رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاوند بر اینچ مربع به N/m²استفاده شود: 1 کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi] = 6 894 757 N/m²


تبدیل کیلوپاوند بر اینچ مربعبه N/m²