رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi]

=   27 680,671 425 474 اینچ آب [inH2O]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاوند بر اینچ مربع به اینچ آباستفاده شود.


کیلوپاوند بر اینچ مربع / ksi   ->   اینچ آب / inH2O