رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاوند بر اینچ مربع به اینچ آباستفاده شود: 1 کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi] = 27 680,671 425 474 اینچ آب [inH2O]


تبدیل کیلوپاوند بر اینچ مربعبه اینچ آب