کیلوپاوند بر اینچ مربع -> اینچ آب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاوند بر اینچ مربع به اینچ آباستفاده شود: 1 کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi] = 27 680,671 425 474 اینچ آب [inH2O]تبدیل کیلوپاوند بر اینچ مربعبه اینچ آب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ آب [inH2O]'.