کیلوپاوند بر اینچ مربع -> kN/dm²

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپاوند بر اینچ مربع به kN/dm²استفاده شود: 1 کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi] = 68,947 57 kN/dm²تبدیل کیلوپاوند بر اینچ مربعبه kN/dm²:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپاوند بر اینچ مربع [ksi]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'kN/dm²'.