رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوپوند-نیرو به پوندالاستفاده شود: 1 کیلوپوند-نیرو [kip] = 32 174,048 556 43 پوندال [pdl]


تبدیل کیلوپوند-نیروبه پوندال