رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


10 000 000 000 نانوگری [nGy]
10 000 000 میکروگری [µGy]
10 000 میلیگری [mGy]
1 000 سانتیگری [cGy]
10 گری [Gy]
10 J/kg
0,01 کیلوگری [kGy]
1 000 راد [rd]
1 کیلوراد [krd]
0,001 مگاراد [Mrd]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوراداستفاده شود.


کیلوراد / krd