رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلورونتگن به رونتگناستفاده شود: 1 کیلورونتگن [kR] = 1 000 رونتگن [R]


تبدیل کیلورونتگنبه رونتگن