کیلورونتگن -> رونتگن

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلورونتگن به رونتگناستفاده شود: 1 کیلورونتگن [kR] = 1 000 رونتگن [R]تبدیل کیلورونتگنبه رونتگن:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'پرتوهای یونیزه'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلورونتگن [kR]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'رونتگن [R]'.