رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1 000 000 میلیتکس [mtex]
10 000 دسیتکس [dtex]
1 000 تکس
1 کیلوتکس [ktex]
1 گرم / متر
9 000 دنیر [den]
1 شماره متریک
0,5 شماره فرانسوی
0,590 5 واحد کتان انگلیسی [NeC]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوتکساستفاده شود.


کیلوتکس / ktex