کیلوتن -> هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوتن به هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)استفاده شود: 1 کیلوتن [kt] = 22 046,226 218 488 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]تبدیل کیلوتنبه هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جرم / وزن'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوتن [kt]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]'.