رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوتن به هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)استفاده شود: 1 کیلوتن [kt] = 22 046,226 218 488 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]


تبدیل کیلوتنبه هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)