رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلووات به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود: 1 کیلووات [kW] = 737,562 149 277 27 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]


تبدیل کیلوواتبه پا-پوند-نیرو در ثانیه