کیلووات -> پا-پوند-نیرو در ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلووات به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود: 1 کیلووات [kW] = 737,562 149 277 27 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]تبدیل کیلوواتبه پا-پوند-نیرو در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلووات [kW]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]'.

کیلووات -> پا-پوند-نیرو در ثانیه