رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوولت به استاتولتاستفاده شود: 1 کیلوولت [kV] = 3,335 640 951 981 5 استاتولت [statV]


تبدیل کیلوولتبه استاتولت