رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوزیمنس به میلیمهواستفاده شود: 1 کیلوزیمنس [kS] = 1 000 000 میلیمهو [m℧]


تبدیل کیلوزیمنسبه میلیمهو