کاندل بین المللی -> کیلوکاندلا

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کاندل بین المللی به کیلوکاندلااستفاده شود: 1 کاندل بین المللی = 0,001 019 کیلوکاندلا [kcd]تبدیل کاندل بین المللیبه کیلوکاندلا:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت نور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کاندل بین المللی'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوکاندلا [kcd]'.