رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کاندل دسیمال به هفنر-کاندلاستفاده شود: 1 کاندل دسیمال = 1,116 832 779 623 5 هفنر-کاندل


تبدیل کاندل دسیمالبه هفنر-کاندل