کاندل دسیمال -> هفنر-کاندل

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کاندل دسیمال به هفنر-کاندلاستفاده شود: 1 کاندل دسیمال = 1,116 832 779 623 5 هفنر-کاندلتبدیل کاندل دسیمالبه هفنر-کاندل:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت نور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کاندل دسیمال'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هفنر-کاندل'.

کاندل دسیمال -> هفنر-کاندل