کلوین -> نیوتن

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کلوین به نیوتناستفاده شود: 1 کلوین [K] = -89,809 5 نیوتن [°N]تبدیل کلوینبه نیوتن:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دما'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کلوین [K]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نیوتن [°N]'.