رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کلوین به نیوتناستفاده شود: 1 کلوین [K] = -89,809 5 نیوتن [°N]


تبدیل کلوینبه نیوتن