رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کنتال به هاندردویت (بلند, بریتانیا)استفاده شود: 1 کنتال = 1,968 413 055 222 1 هاندردویت (بلند, بریتانیا)


تبدیل کنتالبه هاندردویت (بلند, بریتانیا)