کنتال -> هاندردویت (بلند, بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کنتال به هاندردویت (بلند, بریتانیا)استفاده شود: 1 کنتال = 1,968 413 055 222 1 هاندردویت (بلند, بریتانیا)تبدیل کنتالبه هاندردویت (بلند, بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جرم / وزن'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کنتال'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هاندردویت (بلند, بریتانیا)'.