کوارت (بریتانیا) -> مینیم (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کوارت (بریتانیا) به مینیم (ایالات متحده)استفاده شود: 1 کوارت (بریتانیا) [qt] = 18 446,592 مینیم (ایالات متحده)تبدیل کوارت (بریتانیا)به مینیم (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کوارت (بریتانیا) [qt]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مینیم (ایالات متحده)'.