رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کوارت (بریتانیا) به مینیم (ایالات متحده)استفاده شود: 1 کوارت (بریتانیا) [qt] = 18 446,592 مینیم (ایالات متحده)


تبدیل کوارت (بریتانیا)به مینیم (ایالات متحده)