کوارت (خشک ,ایالات متحده) -> فاتوم مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کوارت (خشک ,ایالات متحده) به فاتوم مکعباستفاده شود: 1 کوارت (خشک ,ایالات متحده) = 0,000 180 042 826 753 26 فاتوم مکعب [fm³]تبدیل کوارت (خشک ,ایالات متحده)به فاتوم مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کوارت (خشک ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'فاتوم مکعب [fm³]'.