رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کولن به میلیآمپر ساعتاستفاده شود: 1 کولن [C] = 0,277 777 777 777 78 میلیآمپر ساعت [mAh]


تبدیل کولنبه میلیآمپر ساعت