رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لینک به دسی‌متراستفاده شود: 1 لینک = 2,011 68 دسی‌متر [dm]


تبدیل لینکبه دسی‌متر