رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر دقیقه به پای مکعب بر ثانیهاستفاده شود: 1 لیتر بر دقیقه [l/min] = 0,000 588 577 778 691 48 پای مکعب بر ثانیه [cfs]


تبدیل لیتر بر دقیقهبه پای مکعب بر ثانیه