رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر دقیقه به پای مکعب بر ثانیهاستفاده شود: 1 لیتر بر دقیقه [l/min] = 0,000 588 577 778 691 48 پای مکعب بر ثانیه [cfs]تبدیل لیتر بر دقیقهبه پای مکعب بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر بر دقیقه [l/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پای مکعب بر ثانیه [cfs]'.

تبدیل لیتر بر دقیقهبه پای مکعب بر ثانیه