رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 لیتر بر ثانیه [l/s]

=   0,06 متر مکعب بر دقیقه [m³/min]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر ثانیه به متر مکعب بر دقیقهاستفاده شود.


لیتر بر ثانیه / l/s   ->   متر مکعب بر دقیقه / m³/min