لیتر بر ثانیه -> متر مکعب بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر ثانیه به متر مکعب بر دقیقهاستفاده شود: 1 لیتر بر ثانیه [l/s] = 0,06 متر مکعب بر دقیقه [m³/min]تبدیل لیتر بر ثانیهبه متر مکعب بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر بر ثانیه [l/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'متر مکعب بر دقیقه [m³/min]'.