رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر ثانیه به متر مکعب بر دقیقهاستفاده شود: 1 لیتر بر ثانیه [l/s] = 0,06 متر مکعب بر دقیقه [m³/min]


تبدیل لیتر بر ثانیهبه متر مکعب بر دقیقه