رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله lm/m² به lm/cm²استفاده شود: 1 lm/m² = 0,000 1 lm/cm²


تبدیل lm/m²به lm/cm²