lm/m² -> lm/cm²

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله lm/m² به lm/cm²استفاده شود: 1 lm/m² = 0,000 1 lm/cm²تبدیل lm/m²به lm/cm²:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت روشنایی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'lm/m²'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'lm/cm²'.