رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله lm/m² به نوکساستفاده شود: 1 lm/m² = 1 000 نوکس [nx]


تبدیل lm/m²به نوکس