رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (ایالات متحده) به کیلومتراستفاده شود: 1 مایل (ایالات متحده) = 1,609 347 219 کیلومتر [km]


تبدیل مایل (ایالات متحده)به کیلومتر