رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (ایالات متحده) به مایل (بین المللی)استفاده شود: 1 مایل (ایالات متحده) = 1,000 002 000 193 9 مایل (بین المللی) [mi]


تبدیل مایل (ایالات متحده)به مایل (بین المللی)