رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مایل (ایالات متحده)

=   1,000 002 000 2 مایل (بین المللی) [mi]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (ایالات متحده) به مایل (بین المللی)استفاده شود.


مایل (ایالات متحده)   ->   مایل (بین المللی) / mi