رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (ایالات متحده) به پااستفاده شود: 1 مایل (ایالات متحده) = 5 280,010 561 023 6 پا [ft]


تبدیل مایل (ایالات متحده)به پا