رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 مایل (بین المللی) [mi]

=   5,368 193 752 225 7×10-6 نور-ثانیه

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (بین المللی) به نور-ثانیهاستفاده شود.


مایل (بین المللی) / mi   ->   نور-ثانیه