مایل (بین المللی) -> نور-ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (بین المللی) به نور-ثانیهاستفاده شود: 1 مایل (بین المللی) [mi] = 0,000 005 368 193 752 225 7 نور-ثانیهتبدیل مایل (بین المللی)به نور-ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'طول / فاصله'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مایل (بین المللی) [mi]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نور-ثانیه'.