رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل (بین المللی) به نور-ثانیهاستفاده شود: 1 مایل (بین المللی) [mi] = 0,000 005 368 193 752 225 7 نور-ثانیه


تبدیل مایل (بین المللی)به نور-ثانیه