رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل بر ساعت به کیلومتر در ثانیهاستفاده شود: 1 مایل بر ساعت [mph] = 0,000 447 04 کیلومتر در ثانیه [km/s]


تبدیل مایل بر ساعتبه کیلومتر در ثانیه