مایل بر ساعت -> کیلومتر در ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل بر ساعت به کیلومتر در ثانیهاستفاده شود: 1 مایل بر ساعت [mph] = 0,000 447 04 کیلومتر در ثانیه [km/s]تبدیل مایل بر ساعتبه کیلومتر در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مایل بر ساعت [mph]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلومتر در ثانیه [km/s]'.