مایل دریایی -> یکای کیهانی

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل دریایی به یکای کیهانیاستفاده شود: 1 مایل دریایی = 0,000 000 012 379 855 350 441 یکای کیهانی [AU]تبدیل مایل دریاییبه یکای کیهانی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'طول / فاصله'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مایل دریایی'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'یکای کیهانی [AU]'.

مایل دریایی -> یکای کیهانی