رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل دریایی به یکای کیهانیاستفاده شود: 1 مایل دریایی = 0,000 000 012 379 855 350 441 یکای کیهانی [AU]


تبدیل مایل دریاییبه یکای کیهانی