مایل دریایی بر ساعت -> متر در ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل دریایی بر ساعت به متر در ثانیهاستفاده شود: 1 مایل دریایی بر ساعت [nm/h] = 0,514 444 متر در ثانیه [m/s]تبدیل مایل دریایی بر ساعتبه متر در ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سرعت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'مایل دریایی بر ساعت [nm/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'متر در ثانیه [m/s]'.