رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


1,609 344 ×1021 اتومتر [am]
1,609 344 ×1018 فمتومتر [fm]
1,609 344 ×1015 پیکومتر [pm]
1 609 344 000 000 نانومتر [nm]
1 609 344 000 میکرومتر [µm]
1 609 344 میلی‌متر [mm]
160 934,4 سانتی‌متر [cm]
16 093,44 دسی‌متر [dm]
1 609,344 متر [m]
160,934 4 دکامتر [dam]
16,093 44 هکتومتر [hm]
1,609 344 کیلومتر [km]
1,072 896 مایل متریک
1 مایل (بین المللی) [mi]
1 مایل رسمی
0,999 997 999 8 مایل (ایالات متحده)
1,088 129 817 4 مایل رومی
63 360 000 ثو
63 360 اینچ [in]
5 280 پا [ft]
8 000 لینک
320 Rod
7 040 چارک
1 760 یارد
80 زنجیر [ch]
8 فورلانگ
1 408 ذراع (بریتانیا)
880 فاتوم [fm]
8,689 762 419 طول کابل
0,868 976 241 9 مایل دریایی
91 242 998,072 344 Twip
16 093 440 000 000 آنگستروم [Å]
1,605 971 459 934 1×1016 سیگبان
5,215 528 301 655 3×10-14 پارسک [pc]
1,075 780 017 77×10-8 یکای کیهانی [AU]
5,368 193 752 225 7×10-6 نور-ثانیه
8,946 989 587 042 9×10-8 نور-دقیقه
1,491 164 931 173 8×10-9 نور-ساعت
6,213 187 213 224 2×10-11 نور-روز
1,701 077 950 232 5×10-13 سال نوری

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل رسمیاستفاده شود.


مایل رسمی