رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مایل رومی به دسی‌متراستفاده شود: 1 مایل رومی = 14 790 دسی‌متر [dm]


تبدیل مایل رومیبه دسی‌متر