رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکرواهم به نانواهماستفاده شود: 1 میکرواهم [µΩ] = 1 000 نانواهم [nΩ]


تبدیل میکرواهمبه نانواهم