رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر میلی‌لیتر به میکروگرم بر لیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml] = 1 000 میکروگرم بر لیتر [µg/l]


تبدیل میکروگرم بر میلی‌لیتربه میکروگرم بر لیتر