رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر میلی‌لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml] = 0,1 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]


تبدیل میکروگرم بر میلی‌لیتربه میلیگرم بر دسیلیتر