رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml]

=   0,1 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر میلی‌لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود.


میکروگرم بر میلی‌لیتر / µg/ml   ->   میلیگرم بر دسیلیتر / mg/dl