میکروگرم بر میلی‌لیتر -> میلیگرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر میلی‌لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml] = 0,1 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]تبدیل میکروگرم بر میلی‌لیتربه میلیگرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر میلی‌لیتر [µg/ml]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]'.