رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر متر مکعب به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³] = 0,000 000 000 000 578 036 672 130 88 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]


تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه اونس بر اینچ مکعب