رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله میکروگرم بر متر مکعب به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³] = 0,000 000 000 000 578 036 672 130 88 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه اونس بر اینچ مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]'.

تبدیل میکروگرم بر متر مکعببه اونس بر اینچ مکعب